O ukrepih za omilitev posledic podnebnih razmer

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes na 46. Mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni pripravilo posvet Vloga in pomen zavarovanja v kmetijstvu.Majda Zavšek – Urbančič je uvodoma spregovorila o podnebnih spremembah, ki prihajajo veliko hitreje, kot smo pričakovali še pred nekaj leti. Za prilagajanje tem spremembam nam zato ostaja le še nekaj let, je dejala in omenila podatek, da Slovenija k podnebnim spremembam prispeva nadpovprečno veliko, saj na prebivalca letno v ozračje spusti osem ton ekvivalenta CO2, medtem, ko je svetovno povprečje štiri tone letno na prebivalca.

Pričakovane podnebne spremembe naj bi Sloveniji postopoma prinesle monsunsko podnebje z višjimi temperaturami, več deževji, dolgotrajnejšimi sušami in več neurji. Poleg zmanjševanja emisij toplogrednih plinov se bo zato postopoma treba prilagajati spreminjajočim se razmeram. V kmetijstvu bodo rastne dobe krajše, suše bodo intenzivnejše, pospešen bo razvoj insektov in gliv, pogostejši bodo ekstremni vremenski pojavi, zato bo treba spremeniti izbor sort, drugačne bodo kakovosti pridelkov, spremeniti se bo morala agroekonomska praksa…

Tudi v Sloveniji bo zato v prihodnje treba izbirati manj ranljive sorte, pridelovati jih bo treba a manj izpostavljenih območjih, Slovenija pa bi morala postati dežela tisočerih jezer, da bi kmetijstvo lahko ubranili pred sušami. Prav zoper sušo bo treba najbolj ukrepati, saj zavarovalnice sedaj zavarujejo posledice vseh vremenskih pojavov razen suše.
Slovenska država se je že odzvala na zahteve po ukrepanju proti podnebnim spremembam, je dejala Zavšek – Urbančičeva.

Že v letu 2006 je tako vlada namenila sredstva za subvencioniranje zavarovalnih premij v kmetijstvu, izdelala in sprejela je strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in vnaprej zagotovila proračunska sredstva za uresničevanje akcijskega načrta za uresničevanje te strategije v naslednjih treh letih. Kmetijsko ministrstvo poleg tega financira izobraževanje znotraj kmetijsko gozdarske zbornice, osvešča ljudi preko medijev in tiskovin, izvajajo pa tudi poskusno letalsko protitočno obrambo s športnega letališča v Mariboru.

Državi sekretar Janez Čeplak pa je predstavil državno shemo subvencioniranja zavarovalnih premij v kmetijstvu, ki jo država izvaja od leta 2006. Od začetka letošnjega leta dokončno velja sklep, da kmetje, ki niso zavarovali posevkov in plodov za zavarovaljive dogodke, v primeru škode ne morejo dobiti državne pomoč. Do letošnjega leta je vlada omogočila sofinanciranje zavarovanja posevkov in plodov v primerih toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja, poplave…Poleg tega vlada sofinancira tudi zavarovanje živali za primere zavarovaljivih bolezni in zavarovanje proizvodnje v ribogojnicah. Leta 2006 je vlada za subvencije namenila 2 milijona evrov, lani že 5,36 milijona in letos 6,126 milijona evrov, kar kaže na povečevanje števila sklenjenih zavarovanj.

Po grobi oceni kmetijskega ministrstva je sedaj zavarovane okrog 30 odstotkov kmetijske proizvodnje. Vlada pa se pogaja z zavarovalnicami, da bi te začele pridelke in plodove zavarovati tudi za primere suše, je dejal Janez Čeplak. Letos bo vlada sofinancirala že 40 odstotkov zavarovalne premije, za prihodnje leto pa obstaja priporočilo, da bi kmetijsko ministrstvo sofinanciralo najvišjih 50 odstotkov zavarovalnih premij.

Tudi gozdove je sicer mogoče zavarovati, vendar tovrstnih zavarovanj v Sloveniji skoraj ni, je na posebno vprašanje odgovoril Čeplak, Majda Zavšek – Urbančič pa je dodala, da v shemo sofinanciranja zavarovanj gozdov še niso vključili, ker s področja gozdarstva niso dobili takšnih predlogov. Treba pa se bo o tem začeti pogovarjati, je dodala.