Od sobote bo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni potekal sejem AGRA

PREDSEDNIK TÜRK BO ODPRL 47. AGRO

Na letošnjem mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni bo sodelovalo 1680 razstavljalcev iz 29 držav.
Direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec je danes skupaj s sodelavci predstavil največjo prireditev, ki se bo letos zgodila na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, in sicer 47. mednarodni kmetijsko živilski sejem „Agra 2009“, ki bo letos nekoliko pozneje kot običajno, in sicer od 29. avgusta od 5. septembra. Letošnjo AGRO bodo v mednarodnem pogledu podčrtale predstavitve tujih držav. Novost bo tudi postavitev projekta Vino Slovenija Gornja Radgona kot sejma v sejmu. Še večje težišče predstavitev bo na eko in integrirani pridelavi in prireji. Strokovne razstave in posveti bodo izpostavili aktualne teme kot so vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo, zavarovanje pred naravnimi nesrečami, novosti na področju ekološkega kmetijstva, vpliv vode na človekov organizem, ekološka prehrana… Vabili bodo poučni, stanovski in zabavni dogodki, med njimi tudi številni novi kot so Eko tržnica, Tržnica medu in medenih izdelkov ter kronanje Medene kraljice. Zadnja dva dni sejma AGRA bo v Moravskih toplicah potekalo 56. Svetovno prvenstvo v oranju.
Na sejmu, ki ga bo v soboto, 29.8. ob 10,00 uri odprl predsednik države dr. Danilo Türk, se bo na 65.300 kvadratnih metrov razstavnih površin predstavljalo 1.680 razstavljalcev (iz Slovenije – 1.055; iz tujine – 625) iz 29 države.

AGRA, 47. mednarodni kmetijsko – živilski sejem bo v osmih dneh v Gornji Radgoni poskrbel za dober posel v mednarodnem merilu. Predstavil bo presežke s področja kmetijske mehanizacije in traktorjev, kakršnih po novostih in velikostih v tem delu Evrope še ni bilo, najnovejše specializirane prikolice za prevoz krompirja, žita in balirke. Na ogled bodo kmetijski stroji za vsa področja kmetijstva, vseh svetovnih proizvajalcev, stroji in pripomočki s področja gozdarstva, kot novost tudi mobilne žage za hlodovino, ekološki stroji za obdelavo medvrstnih razdalj v nasadih brez uporabe herbicidov, protitočni sistemi ter oprema in stroji za urejanje okolja. Vabila bo avtomobilska ponudba in gradbeni program, strešne kritine, izdelki za izrabo obnovljivih virov energije, obrtni izdelki, najnovejši proizvodi s področja prehrane živali in nege rastlin (krmila, krmni dodatki, prehrana za živali in rastline), ter semena vseh svetovnih semenskih hiš. Eko – program ima na sejmu letos še večji strokovni poudarek in se predstavlja v dveh halah. Pestra bo izbira prehrane in naprav za njeno pripravo. V izbiro in pokušnjo bodo kavni avtomati in kava, gastro program, prehrambene specialitete (salame, siri, vložena in konzervirana zelenjava). Številne novosti bodo predstavili najpomembnejši slovenski proizvajalci mlečnih izdelkov. Ena od pomembnih letošnjih sejemskih novosti pa je zagotovo predstavitev projekta Vino Slovenija Gornja Radgona kot sejma v sejmu. V vinski hali bodo ponujali vina v pokušnjo tako združenja vinogradnikov in vinarjev kot tudi posamezni vinarji.

„V mednarodnem pogledu bodo AGRO še bolj podčrtale državne predstavitve Avstrije, Francije (predstavitev združenja kmetijskih strojev), Madžarske, Makedonije ter Avtonomne pokrajine Vojvodine… V vsebinskem pogledu bo sejem opozarjal na pasti vse hitrejših klimatskih sprememb in ozaveščal glede pomena eko pridelave in živil za neokrnjenost narave in zdravje ljudi. V hali D bodo razstavljene aplikacije v kmetijstvu s poudarkom na eko pridelavi in prireji, pa integrirana pridelava, slovenski narodni in krajinski parki ter regije. Na razstavnih in v forumskih prostorih bodo dejavne institucije, ki krojijo kmetijsko in gospodarsko politiko Slovenije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija živilskih dejavnosti, GIZ Mesne industrije – GIZ Kranjska klobasa, Zadružna zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko – živilsko šolstvo in drugi“, je med drugim dejal direktor Erjavec, ki je dodal, da se bo v osmih dneh zvrstilo tudi kar 65 strokovnih posvetov.

PREDSTAVITEV INSTITUCIJ
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije bo na svojem razstavnem prostoru in v forumskih dvoranah kmetovalcem, gozdnim posestnikom in predstavnikom živilsko-predelovalnih podjetij predstavilo možnosti črpanja sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Slovenije, ki jih ponuja skozi ukrepe Program razvoja podeželja 2007 – 2013. Prikazali bodo številne možnosti, ki jih lahko izkoristijo vlagatelji za razvoj kmetijske, gozdarske in živilske dejavnosti na podeželju. S svojimi proizvodi se bodo na njihovem razstavnem prostoru predstavljale kmetije, podjetja in združenja, ki so do sedaj že uspešno črpala sredstva, sadove njihovega dela pa bo moč tudi poskusiti. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko pri informacijskih točkah Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstva pridobili vse potrebne informacije o stanju njihovih vlog ter izplačilih, pa tudi o spremembah določil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Ministrstvo pripravlja tudi srečanja z ministri in delegacijami tujih držav ter številne strokovne posvete.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije dnevno organizira vodene oglede prašičerejske razstave, revije goveje živine s strokovnim komentarjem, ocenjevanje goveje živine s podelitvijo priznanj, stanovsko srečanje za govedorejce, podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano RS podelitev priznanj MKGP zglednim rejam, kmečko tržnico Podeželje na sejmu, srečanje kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, skupaj s ČZD Kmečki glas pa tudi zaključek nagradne akcije "S kmetije za vas" s predstavtvijo kmetij, ki so sodelovale v akciji in podelitvijo priznanj najboljšim kmetijam. Pripravljajo tudi številne strokovne posvete. GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je pripravila predstavitev žitarstva, mlinarstva in pekarstva. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija živilskih dejavnosti bo na skupnem razstavnem prostoru predstavila mesarstvo, pekarstvo, kavo, medene izdelke in projekt Diši po Prekmurju. GIZ Mesne industrije bo predstavil proizvajalce združene v GIZ Kranjska klobasa. Zavod za gozdove Slovenije pripravlja razstavo Gozd je tudi vir energij, 11. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov in strokovne posvete. Kmetijsko – živilsko šolstvo se bo predstavilo s predstavitvijo poklicev in del, ki jih dijaki šol osvojijo v času izobraževanja. Predstavljen bo projekt Steierische Vulkanland, ki bo prikazal tipično kulinariko in tradicionalne izdelke iz avstrijske Štajerske, poleg projekta Diši po Prekmurju v okviru skupnega razstavnega prostora Obrtno podjetniške zbornice Slovenije pa tudi slovenska regijska blagovna znamka Zeleni kras.

STROKOVNE RAZSTAVE
Najpomembnejša stalnica med strokovnimi razstavami bodo razstave živali. Razstava goveje živine bo predstavila plemenske telice lisaste, rjave, črno bele in cikaste in mesne pasme. Predstavljeni bodo tudi 4 biki in kolekcija iz Avstrije. Kot zanimivost bo predstavljena Vidra, krava govedorejca Štuhca Franca iz Gajševcev pri Ljutomeru. To je prva krava lisaste pasme v Sloveniji, ki je v zgodovini lisaste pasme, v svoji življenjski dobi proizvedla kar 100. 000 kg mleka. Razstava konjev bo potekala v organizaciji priznanih rejskih organizacij: Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, Slovenskega združenja rejcev konj pasme Posavec, Slovenskega združenja rejcev konj pasme haflinger, Združenja rejcev lipicancev Slovenije ter Kasaške zveze Slovenije in Kobilarna Lipica. V ponedeljek bo še posebna predstavitev Ljutomerskih kasačev, v sredo in petek pa ponijev. Na razstavi prašičev bodo v organizaciji priznane rejske organizacije za prašičerejo predstavljene plemenske živali iz rejskega programa Slo hibrid. Ponovno bo razstavljena tudi svinja s pujski. Zveza društev rejcev drobnice Slovenije bo prikazovala ovce in koze avtohtonih slovenskih pasem in pasem, ki so prisotne v Sloveniji. Ves čas sejma bo potekala prodaja ovčjih in kozjih sirov, na dan drobnice pa bo pokušnja mesa iz drobnice, predstavitev striženja ovac, ter predelave in uporabe volne. Razstave goveje živine, konj in drobnice bodo spremljale vsakodnevne revije s strokovnim komentarjem na maneži. Po prašičerejski razstavi bodo organizirani vsakodnevni vodeni ogledi. Razstavo rib in plazilcev, prisotnih v naravnem okolju v Sloveniji, organizira Akvarij in terarij Maribor, Čebelarska razstava bo stekla v organizaciji Zveze Čebelarskih društev Pomurja, razstava malih živali v organizaciji Društva gojiteljev pasemskih malih živali ter razstava kraških ovčarjev
v organizaciji Društva rejcev kraških ovčarjev Slovenije. Ob vzročnih nasadih rastlin, hibridov koruze, krompirja, stročnic, kapustnic, solatnic, strniščnih dosevkov, okrasnih trav, alternativnih poljščin, začimbnic, dišavnic in cvetlic, ki jih pripravlja Biotehniška šola Rakičan, bosta nasada hibridov koruze, vrtnin, sončnic, okrasnih in krmnih trav pripravila podjetje Agrosaat in Kmetijska zadruga Lenart. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, KGZ Maribor in Pomurski sejem d.d. bosta predstavila slovenski trsni izbor, Pomurski sejem pa je tudi v letošnjem letu uredil gozdno parkovni nasad. Po vzorčnih nasadih bodo organizirani vsakodnevni vodeni ogledi.
Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turistično razvojnim društvom Kampelc in Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije pripravlja razstavo Gozd je tudi vir energije. Predstavila se bo regijska blagovna znamka Zeleni kras (žita, žitni in mlevski izdelki, kruh in pecivo, mleko in mlečni izdelki, sadje in izdelki iz sadja, zelenjava in izdelki iz zelenjave, jajca, med in izdelki iz medu, žgane pijače, čaji, izdelki domače obrti, kmečki turizem, izletniške kmetije z vinotoči in prodaja na domu).
Predstavljeni bodo starodobni kmetijski stroji in vozila na bio dizel. V hali D se bodo predstavljali naravni parki Slovenije: Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park, Krajinski park Kolpa, Kozjanski regijski park, Krajinski park Radensko polje – v ustanavljanju, Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Krajinski park Strunjan, pridružili pa se jim bodo še Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer in Zavod za varstvo narave Slovenije. Razstavni prostor Zveze Čebelarskih društev Pomurja bo ponujal svetovanja o čebelarski turistični ponudbi ter pokušnjo in prodajo čebeljih pridelkov.

STROKOVNI POSVETI
Strokovno in najširšo javnost bodo nagovarjali tehtni strokovni posveti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pripravlja več aktualnih strokovnih srečanj: seminar EFSA na temo ocene tveganja in zagotavljanja varne hrane v živilski verigi od ťvil do vilicŤ, predavanje Prihodnost govedoreje – Razvoj govedoreje v Evropi in kako lahko rejci govedi v Sloveniji oblikujejo prihodnost (na njem sodelujejo predstavniki Evropskega združenja za živinorejo (EAAP), Univerze in raziskovalnega centra Wageningen in Centra za Management na kmetijah in prenos znanja na Nizozemskem). Pripravljajo tudi posvete Dobra kmetijska praksa pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, Izvajanje ukrepov SKP – primerjava 2008/2009, Predstavitev novega sistema za identifikacijo in registracijo kopitarjev, Ukrepi za vinogradnike – prestrukturiranje vinogradov, opustitev vinogradov in zelena trgatev, Vpliv podnebnih sprememb na pogostost naravnih nesreč v kmetijstvu, Obramba pred točo z letali v Sloveniji, Zlata trsna rumenica – nova grožnja slovenskemu vinogradništvu, Zavarovanje v kmetijstvu in drugi ukrepi za zmanjšanje posledic škode v kmetijstvu, Predstavitev ukrepov PRP za izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov, Nadaljnji razvoj prašičereje v Sloveniji, Ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic in stare sorte sadnih rastlin, Predstavitev novosti na področju ekološkega kmetijstva in EU promocijske kampanje, Ohranjanje, uporaba in dostop do rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji, ter Predstavitev novega sistema točkovanja kmetijskih gospodarstev z omejenimi možnostmi. Veterinarska zbornica in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS organizirata predavanje Evropski zakon o zdravju živali in teme veterinarskega tedna.
V strokovnem smislu bodo na sejmu zelo dejavna tudi Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ki pripravlja predstavitev knjige Menedžment v kmetijstvu, skupaj z Inštitutom za ekološko kmetijstvo in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije predstavitev publikacije ťSredstva in smernice za ekološko kmetovanjeŤ, posvet Kako prepoznamo ekološka živila v prodajni verig ter predavanje Združene setve in kakovost kruha z dodano ščirovo moko. Skupaj z Inštitutom za ekološko kmetijstvo organizira posvete Turizem in ekološko kmetijstvo, Ekološka reja – predstavitev analize pitanja telet za ťPohorje beefŤ in projekta ekološke reje prašičev, ter Sladka koruza – razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda. Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru pa pripravlja skupaj z AgroVet certification, Avstrija posvet Global G.A.P. – priložnost za slovenske pridelovalce sadja in zelenjave, samostojno pa še posveta Pravila postopka certificiranja za ekološke pridelovalce in Pravila postopka certificiranja za predelovalne obrate. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizira v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine posvet Mladi upi slovenskega kmetijstva, predstavitev znanstvene monografije ťAnaliza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja, posvet Pomoč ob naravnih nesrečah v kmetijstvu – Evropa in mi, ter mednarodno konferenco kmetijskih nevladnih organizacij EU in Zahodnega Balkana.
Zavod za gozdove Slovenije pripravlja skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS okroglo mizo Varnost in zdravje pri delu v zasebnih gozdovih – prizadevanja za zmanjšanje nesreč. V sodelovanju s Turistično razvojnim društvom Kampelc in Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije pa pripravljajo posvet, ki bo predstavil oglarsko tradicijo kot priložnost za razvoj turizma, nove možnosti v lesarstvu, predstavitev dobre prakse LAS Srce Slovenije, Evropski projekt za zmanjševanje emisij CO2, obnovljive vire energije in nove tehnologije v prometu, ter izvajanje učnih programov za predšolske otroke in otroke osnovnih šol v naravi. Inštitut za trajnostni razvoj bo spregovoril o prenosu znanja v ekološkem kmetijstvu. Konzorcij biotehniških šol Slovenije pripravlja okroglo mizo Vpliv podnebnih sprememb na razvoj kmetijstva in živilsko pridelovalne industrije.Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja in KGZS in Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota organizirajo predavanji Kakovost medu in Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Vinska družba Slovenije organizira 85. sejo Trsničarskega odbora pri Vinski družbi Slovenije. Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS, Združenje družinskih vinogradnikov in Vinska družba Slovenije organizirajo posvet Perspektive slovenskih vinogradnikov v času zaostrenih gospodarskih razmer. Združenje polnilcev embaliranih vod Slovenije GIZ pripravlja posveta: Voda in človekov organizem ter nova spoznanja o vlogi vode v biokemijskih procesih ter Embalaža in embalažni materiali, ki se uporabljajo za polnjenje naravnih mineralnih vod. Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo vabi na posvet Upravljanje z vodami in melioracije kmetijskih zemljišč. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave bo spregovorilo o Alternativnih možnostih povečanja prihodka pri pridelavi zelenjave. Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije organizira posvet Promocija in zakonodaja v ekološkem kmetijstvu.Govedorejsko poslovno združenje z.o.o. pripravlja posvet Rejski programi pri govedu v Nemčiji in visoka zanesljivost selekcijskih indeksov.
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica pripravljajo posvet Vplivi na kakovost mesa drobnice.
Zadružna zveza Slovenije, Govedorejsko društvo UE Gornja Radgona štirih občin: Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici organizirajo okroglo mizo Vloga MKGP in ARSKTRP pri razvoju slovenskega podeželja ter ukrepi za preprečevanje krize v mlekarstvu in pitanju živine. Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS, Združenje družinskih vinogradnikov in Vinska družba Slovenije bodo spregovorili o perspektivah slovenskih vinogradnikov v času zaostrenih gospodarskih razmer. Krajinski park Goričko organizira posvet Žive meje med njivami – biotska raznovrstnost in varstvo kulturnih rastlin v času klimatskih sprememb. Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci pripravlja seminar Nove razvojne priložnosti podeželja. Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlades in Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot pripravljata delavnico Odhod v edinstvenost, Pot po vulkanski deželi – Vulkanland, Z vztrajnostjo do cilja in Diši po Prekmurju. Francoska ambasada, gospodarski oddelek, pripravlja predstavitev francoske ponudbe kmetijske opreme, Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Izvršno veće AP Vojvodine pa predstavitev ťNajbolje iz VojvodineŤ Na sporedu bo tudi seja odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Predlog strategije slovenskega kmetijstva.
STANOVSKO IN ZABAVNO SPREMLJEVALNO DOGAJANJE
Sejem bodo popestrili številni stanovski, protokolarni, tekmovalni in družabni dogodki. Sestali se bodo predstavniki kmetijskih zbornic sosednjih držav. Za izobraževanje in zabavo bodo poskrbeli: 11. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, Tekmovanje v plesanju polke, Tržnica medu in medenih izdelkov, Eko tržnica, Tržnica olja s pokušnjo praženega krompirja, kmečka tržnica Podeželje na sejmu, zaključek nagradne akcije Najtežja in najzanimivejša buča, vinski viteški turnir, Nogometna tekma Slovenska vinska reprezentanca : Sekcija estradnih zvezd Slovenije, Glasbeni ťShow večerŤ, Panonija.net festival 2009 in turnir v bossaballu, Srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske… Novost letošnjega sejma je tudi tržnica medu in medenih izdelkov, s kronanjem Medene kraljice, kar pripravljajo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja in KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota ter Pomurski sejem. Na maneži bodo potekale revije goveje živine, konj in drobnice s strokovnim komentarjem ter ocenjevanje in nagrajevanje razstavljene goveje živine. Kmetijsko – gozdarska zbornica Slovenije denvno organizira vodene oglede prašičerejske razstave, vodeni ogledi pa bodo zagotovljeni tudi po vzorčnih nasadih rastlinske proizvodnje. V Vinskem hramu Pomurskega sejma bo moč poskusiti nagrajena vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Obiskovalci bodo lahko v družbi aktualne vinske kraljice Karoline Kobal in Vinske kraljice Slovenije 2002, Tjaše Kos, pa tudi ob pesmi, poskusili tudi vseh 14 šampionov z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Srečali se bodo sommelierji, potekal bo 6. viteški turnir slovenskega vina, Srečanje Evropskega reda vitezov vina Konzulat za Slovenijo… Dnevno se bodo vrstile pokušnje vin v vinogradniško vinarski hali. Prehrambene izdelke, nagrajene na letošnjih ocenjevanjih kakovosti, pa bodo na svojih razstavnih prostorih ponujali v degustacije številni razstavljavci.
NAGRADE NAJBOLJŠIM
Na sporedu bodo podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije ter svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 47. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Po nekajletnem premoru bodo znova podeljena priznanja Mednarodnega ocenjevanja medu, že tradicionalno pa priznanja z: 35. odprtega državnega ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona, 30. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, 23. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov, 13. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, ter 29. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme. Podelitve priznanj najboljšim bodo v Vinskem hramu spremljale pokušnje vin z 35. odprtega državnega ocenjevanja vin – Vino Slovenija Gornja Radgona 2009, pokušnje vin na razstavnem prostoru Vinske družbe Slovenije ter degustacije nagrajenih prehrambenih izdelkov na razstavnih prostorih sodelujočih živilskih podjetij.
DELOVNI ČAS IN VSTOPNICE
47. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo odprt od sobote, 29. avgusta do sobote, 5. septembra 2009. Odpiralni čas sejma za obiskovalce: od 9. do 19. ure / zadnji dan sejma do 18. ure
Cenik enodnevnih vstopnic: vstopnica za odrasle 7,00 €; vstopnica za mladino 4,00 € ; Popusti: v nedeljo 30. 8. 2009 in za skupine nad 20 oseb; vstopnica za odrasle 6,00 €; vstopnica za mladino 3,00 € ; Za otroke do 7 leta starosti v spremstvu staršev ni vstopnine. Parkiranje brezplačno!
(ob)