ZAPISNIK – VINIS

ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE – VINIS:

Zapisnik iz razširjenega sestanka vseh društev in ponudnikov na vinsko turistični cesti Jeruzalem z dne 20. maja 2004 ob 19. uri v vinskem hramu Jeruzalem. Sestanek vodi g. Stanko Šoster, predsednik Vinisa in pozdravi vse prisotne. V nadaljevanju pove, da je sklicatelj in pobudnik tega sestanka Zveza društev vinogradnikov in vinarjev – Vinis in projektni svet VTC Jeruzalem. Namen tega sklica je spoznati program prireditev na VTC Jeruzalem, koordinirati medsebojne programe prireditev in sodelovanje društev ter ugotoviti oblike in kakovost ponudbe.
Povod sklica:

 Vključitev v Evropsko unijo in pričakovano povečanje turistične dejavnosti

 Potreba po dvigu kvalitete ponudbe

 Nedejavnost projektnega sveta in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Potreba po promociji VTC Jeruzalem

Vabljeni so bili:

občina Ormož, občina Ljutomer, projektni svet VTC Jeruzalem, turistična društva, društva vinogradnikov, vinotoči, gostišča, kmečki turizem, Prleška razvojna agencija, Javna razvojna agencija občine Ormož, vinogradniki in vinarji, vinske kleti in LTO Ljutomer.

Prisotnost je razvidna iz priložene liste prisotnih.

G. Stanko Šoster v uvodu pove, da se moramo pripraviti na promocijo naše VTC za bližajoče se prireditve. Ugotavlja, da se je povečala turistična dejavnost. Če bomo znali iztržiti vse dane možnosti na vinski cesti bomo naredili ogromno. Za primer navaja Bad Radgesburg v sosednji Avstriji, ki ima dnevno 2000 obiskovalcev, Radenci pa le 600.

Ugotavlja, da se je projektni svet zadnje čase premalo sestajal. Na ministrstvu za kmetijstvo že dve leti ne delajo na programu VTC, ni več iniciativ in ne sestankov.

V razpravi so sodelovali:

Renata Zrinski, Stanko Žličar, Milan Belec, Vladimir Primec, Andrej Vršič, Milan Hlebec, Jože Kosec, Mitja Kos, Nada Pintarič, Janko Magdič, Zdravko Hlebec, Anica Pevec, Goran Šoster, Jelka Vaupotič, Stanko Šoster, Slavko Gregurec in Slavko Žalar.

Poudarki iz razprave:

 Potrebno je profesionalizirati delo na VTC Jeruzalem

 Razširiti ponudbo na ostale ponudnike: muzeje, kulturna obeležja in uveljaviti domače narečje, pripoved o zgodovini kraja in ostale zgodbe (Babji klanec)

 Za uspešnejši turizem je potrebno izboljšati ponudbo prehrane. Ponuditi je treba specialitete tega kraja

 V večji meri je potrebno vključevati gospodarstvo

 Izdelati je potrebno dobre programe za pritegnitev gostov in turistov

 Odločiti se je treba za OSREDNJO PRIREDITEV na VTC, pri tem pa naj sodelujejo občine, ponudniki, mediji in drugi.

 Vinogradniki naj za promocijo svojih vin uredijo promocijsko sobo, kjer bodo vodili degustacijo in predstavitev. Uredijo naj vzorno svoje kleti in si vzamejo čas za gosta

 Koordinacijsko telo na VTC je potreba in nuja

 Potrebno je sodelovanje med ponudniki, podpornim okoljem (LTO, upravne enote, občine) in nevladnim organizacijam – društvi.

 Na vseh nivojih je potrebno uveljaviti blagovno znamko JERUZALEM

 Iskati je potrebno prostor za kampiranje in težiti, da se uredi čim več prenočitvenih kapacitet.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. da se ohrani delovanje projektnih svetov

2. da se aktivira predsedniška funkcija projektnega sveta

3. v programih prireditev evidentirati tudi športne in kulturne prireditve

4. promocija VTC v državi in izven države

5. vključiti našo vinsko cesto na internet (je že prek LTO)

6. internacionalizirati trženje VTC, aktivirati agencijo za kontrolo ponudbe

7. povečati kulturno ponudbo

8. potrebna večja medijska pozornost

9. delati na blagovni znamki Jeruzalem

10. izdati letni kolendar prireditev

11. koordinirati društvene prireditve

Zapisala: Mirjana Šogorič

Koordinator VTC 15: Renata Zrinski

Predsednik ZDVVS: Stanko Šoster