Stekle so priprave za 54. mednarodni kmetijsko-živilski sejem

AGRA bo praznovala mednarodno leto stročnic

Čeprav je do 54. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra še nekaj časa – sejem bo potekal v Gornji Radgoni od 20. do 25. avgusta leta 2016, to ne pomeni, da organizatorji sedijo prekrižanih rok. Tako je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani potekala prva seja programskega sveta te velike prireditve, v katerem sodelujejo vse ključne institucije, ki sejem Agra vsebinsko in strokovno sooblikujejo, predseduje pa mu minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Prav minister Židan je uvodoma ocenil, da so lahko predstavniki vseh prisotnih institucij in organizator Pomurski sejem ponosni na prireditev v letu 2015. Letošnji sejem Agra je namreč po odzivih gospodarstva, stroke in politike upravičil sloves in tradicijo, ki ju uživa. K temu je z organizacijo konference evropskih ministrov o EU kot področju brez GSO ter drugimi aktivnostmi na sejmu prispevalo tudi samo ministrstvo.

Besede ministra Židana je z dejstvi podprl tudi predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Povedal je, da se je na Agri 2015 predstavilo 1.785 razstavljavcev iz 30 sodelujočih držav, sejem je zasedal kar 69.500 m2 razstavnih površin, obiskalo pa ga je 129.000 obiskovalcev. Statistični podatki potrjujejo, da je bila to v zadnjih desetih letih najboljša ponovitev tega sejma. Temu pa pritrjujejo tudi izsledki raziskav obiskovalcev in razstavljavcev. Med prvimi je bilo kar 57 % stalnih, razveseljivo pa je tudi, da ga je 23 % obiskovalcev obiskalo prvič. Kar 71 % anketiranih je na sejmu našlo, kar so iskali. Večina jih je bila zelo zadovoljnih s ponudbo na razstavnih prostorih (oceni odlično: 53 %, prav dobro: 40 %). Veliko je bilo tudi zadovoljstvo z obsejemskim programom, označbami na sejmišču ter z možnostmi parkiranja. Podobno je več kot 95 % odstotkov razstavljavcev, ki so odgovorili na anketo, ocenilo sejem kot odličen ali dober, ravno tako pa tudi strokovni sejemski program. Skoraj 90 % razstavljavcev je zabeležilo pomembno povpraševanje iz tujine. Za 96 % razstavljavcev je bil sejem poslovno popolnoma ali delno uspešen, ravno toliko pa jih tudi navaja, da se bodo sejma Agra udeleževali v prihodnje. Janez Erjavec je napovedal še nosilne strokovne teme sejma Agra v letu 2016, ki bodo Mednarodno leto stročnic, industrijska konoplja, zelišča in aromatske rastline, ekološko kmetijstvo in živila, hrana iz naše bližine – lokalna prehranska oskrba, gozd in les ter kmetijska tehnika za varno in okolju prijazno kmetovanje. Prisotni so sprejeli sklep in soglasno oceno, da je bil sejem Agra 2015 zelo uspešen. V nadaljevanju so se predstavniki prisotnih institucij izrekli o sodelovanju na sejmu Agra v letu 2016 in predlagali teme, ki jih bodo na sejmu predstavili na razstavnem prostoru ter na strokovnih razstavah in posvetih. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je napovedal sodelovanje ministrstva na sejmu Agra 2016 s svojo celotno vodstveno in strokovno ekipo. Temeljni poudarki predstavitve bodo izražali zeleno nit njihovih prioritet v letu 2016, to pa so poenostavitev administrativnih postopkov na področju kmetijstva in prehrane ter pospeševanje gospodarskih aktivnosti na področju kmetijstva in prehrane doma in v tujini. Za sejemski čas se že dogovarjajo za srečanja s predstavniki drugih evropskih ministrstev. Podprli bodo nastop kmetijsko-živilskega šolstva, pripravili aktualne strokovne okrogle mize, obiskovalcem pa ponudili tudi obilo koristnih informacij in možnosti za pogovore z ministrom in njegovimi najožjimi sodelavci. Posebno pozornost bodo v mednarodnem letu stročnic namenili tudi tem beljakovinskim pridelkom, saj jih tako v Evropi kot tudi v Sloveniji vrednotijo kot izjemno perspektivne kmetijske kulture.

Kot je povedala državna sekretarka mag. Tanja Strniša, bodo na sejmu predstavili tudi izboljšane tehnologije za pridelavo in logistično obravnavo stročnic ter nekatere možnosti za preprečevanje podnebnih sprememb. Predstavniki Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani so v nadaljevanju napovedali, da bo njihov oddelek na Agri 2016 sodeloval pri pripravi razstave avtohtonih pasem posavskega konja, krškopoljskega prašiča, štajerske kokoši in kranjske čebele. Spremljale jo bodo pokušnje in animacijski program za obiskovalce. Tradicionalno bo pripravila razstavo tudi Zveza združenj rejcev drobnice Slovenije.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo sodelovanje v letu 2016 še razširil. Otvoritveni dan sejma bo predvidoma Dan slovenskih zamejcev, kar bo obeležil tudi s kulturnimi nastopi. Načrtujejo pa tudi poslovno konferenco, na kateri bi sodelovali Slovenci po svetu, ki si prizadevajo za večje gospodarsko sodelovanje z matično domovino. Zveza rejcev govedi bo to ekonomsko najpomembnejšo kmetijsko panogo v Sloveniji predstavila na atraktivni razstavi živali in s spremljevalnim dogajanjem na maneži ter prodajno licitacijo nekaterih izbranih živali. Bogato čebelarsko predstavitev pripravlja ČZS v sodelovanju z Zvezo čebelarskih društev Pomurja.

Predstavitev biotehniškega in živilskega izobraževanja bo dala na sejmu še večji poudarek izobraževalno – degustacijskim dogodkom s stročnicami, pri čemer bo vsakokrat nosilka dnevnih predstavitev druga izobraževalna ustanova. Kmetijski inštitut Slovenije bo pri svoji predstavitvi namenil največji poudarek prav tako stročnicam. Poleg predstavitve na razstavnem prostoru bodo sodelovali z drugimi strokovnimi inštitucijami tudi pri pripravi strokovnega programa. Zadružna zveza Slovenije pripravlja na sejmu celovito predstavitev zadružnikov in povezanih organizacij, zanimive obsejemske dogodke ter obeležitev 110. obletnice Semenarne Ljubljana. Biotehniška šola Rakičan bo na osrednjem sejemskem vrtu pripravila poučen in atraktiven vzorčni nasad, v katerem bodo imele med več kot 300 rastlinami posebno mesto stročnice ter domače in udomačene slovenske sorte. V okviru razstave konj bodo briljirali konji avtohtone posavske pasme, za katero se lahko Slovenci pohvalimo z izvirno rodovniško knjigo. Konji bodo razen v hlevih predstavljeni tudi pri delu in v vpregah.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo sodelovala z obsežnim razstavnim prostorom, na katerem se bodo predstavili območni zavodi, svetovalne službe in mednarodno sodelovanje. Njihovi strokovnjaki bodo sodelovali pri organizaciji razstave govedi, pripravili pa bodo tudi razstavo prašičev s poudarkom na slovenskem selekcijskem programu. Zavod za gozdove Slovenije se bo na sejmu posvetil varovanju gozdov in osvetlitvi problematike podlubnikov ter ukrepom kmetijske politike na področju gozdarstva v perspektivi 2014/2020. Posebno pozornost bodo namenili učinkoviti rabi lesa ter načinom zmanjševanja količine prašnih delcev pri pripravi biomase za energetske namene. Posvetili se bodo tudi poenostavitvi in večanju učinkovitosti pri upravljanju z gozdovi, za kar so pripravili posebno mobilno aplikacijo. Tradicionalno, že osemnajstič pa bo potekalo tudi 18. Državno tekmovanje lastnikov gozdov. Na sejmu naj bi v razstavnem in strokovnem programu ponovno sodelovalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor…
O.B.